skip to Main Content
37% Av De Arbetande I Västra Götaland Kan Cykla Till Arbetet På 30 Minuter

37% av de arbetande i Västra Götaland kan cykla till arbetet på 30 minuter

Hur stor andel av invånarna i Västra Götaland kan nå sitt arbete inom 30 minuter cykling? Den frågan sökte Hållbart resande väst ett svar på under våren 2018. Utgångspunkten för studien är det regionala Trafikförsörjningsprogrammets mål om att öka andelen hållbart resande i hela Västra Götaland.

Cykeln är ett viktigt transportsätt för att öka det hållbara resandet. Ökad och säker cykling bidrar till att minska resandets miljöpåverkan, minskar trängseln i tätorter samt bidrar till bättre folkhälsa. I den studie som Hållbart resande väst låtit göra har potentialen i mer hållbar pendling i Västra Götaland undersökts genom att analysera hur många som potentiellt kan gå, cykla eller elcykla mellan bostad och arbetsplats/skola inom givna tids- och avståndsintervall. Studien kan på ett effektivt sätt bidra till en ökad cykling genom att visa var potentialen för cykling är som störst. Resultatet av studien är även ett visuellt kommunikationsunderlag för prioriteringar av framtida insatser. I ett första skede analyseras potentialen med gång, cykel och elcykel för att i nästa etapp undersöka kombinationer av färdmedel så som gång, cykel, kollektivtrafik och bil. Hur många kan nå sitt arbete inom 30 min cykling?
Studien bygger på geografiska närhetsberäkningar mellan bostad och arbetsplats/skola för befolkningen i Västra Götaland. Studien har delats upp i två delar; en för den arbetande befolkningen, och en för skolelever. Nedan redovisas metod och resultat för den del som rör den arbetande befolkningen i Västra Götaland.
För varje individ har bostads- och arbetsplatsadress används för att analysera den snabbaste resvägen mellan hem och arbetsplats med gång-, cykel och elcykel. Beräkningarna förutsätter en gånghastighet på 5 km/h, en cykelhastighet på 16 km/h och en elcykelhastighet på 22 km/h. Resultatet av studien visar på stor potential i ett hållbart resande. I kommuner som Åmål och Borås kan närmare 50% av den arbetande befolkningen nå sitt arbete inom 30 minuters cykling

Källa: Västra Götalandsregionen

Back To Top