skip to Main Content
Cyklingen I Göteborg Ska Tredubblas

Cyklingen i Göteborg ska tredubblas

Det ska vara snabbt, enkelt och säkert att cykla i Göteborg och antalet cykelresor ska tredubblas till 2025 jämfört med 2011. Trafiknämnden har nu godkänt ”Cykelprogram för en nära storstad 2015-2025” som beskriver hur Göteborg ska bli en attraktiv cykelstad.

Programmet är en konkretisering av stadens trafikstrategi och beskriver hur cyklingen ska bli attraktiv och ett konkurrenskraftigt färdmedel.
– Att programmet nu är antaget av trafiknämnden betyder att vi kan börja omsätta våra planer i handling. Målet att tredubbla cykelresorna till år 2025 är ambitiöst, men inte alls omöjligt. Vi har redan sett en ökning av cykelresorna med nära 30 procent från 2011. Det är ett stort steg på vägen till att bli en riktigt hållbar och attraktiv stad, säger Malin Månsson, cykelplanerare på trafikkontoret.

För att möta det ökande antalet cykelresor och skapa den attraktiva cykelstaden ska trafikkontoret:
· Bygga en sammanhängande och väl utformad infrastruktur.
· Erbjuda god standard på cykelvägnätet året om.
· Erbjuda stöd och tjänster som underlättar cykling och ökar färdmedlets attraktionskraft.
· örstärka bilden som cykelstad med hjälp av kommunikation.

Dialog med cyklisterna
Att just utgå från cyklisters behov och önskemål har varit oerhört viktigt i arbetet med det nya cykelprogrammet. Därför har dialogen med cyklister stärkts, genom bland annat kampanjen Lätta ditt cykelhjärta, där Göteborgs cyklister gavs möjlighet att lämna åsikter och förslag på vad som kan förbättras i staden för att underlätta för just cyklisterna.
Man har dessutom studerat andra cykelstäder i Sverige och i andra länder för att dra nytta av erfarenheter. Slutsatsen är att bland annat kvaliteten på cykelvägnätet måste bli bättre och ledorden är att det ska vara snabbt, enkelt och säkert.

Från plan till verklighet
Nu påbörjas det gedigna arbetet med att genomföra de aktiviteter som finns listade i Cykelprogrammet. En del av dem är redan påbörjade och finns med i handlingsplanen för cykel 2015.
Under året kommer Redbergsvägen, delen Danska vägen-Kobbarnas, väg byggas ut med cykelväg enligt Cykelprogrammets intentioner. Längs Ellesbovägen kommer cirka sex kilometer cykelbana att byggas tillsammans med trafikverket, för att skapa ett komplett pendlingscykelstråk mellan Kungälv och Göteborg.

Metoderna för vinterväghållning håller även på att utvecklas. Vintern 2014-2015 började trafikkontoret sopsalta vissa cykelstråk. Under året kommer utvärderingar göras för att ytterligare förbättra vinterväghållningen inför kommande vintrar.

För mer information, kontakta:
Malin Månsson, cykelplanerare, trafikkontoret 031-368 26 07
Eva Eriksson, marknadskoordinator, trafikkontoret 031-368 26 64

Förmedling av kontakter:
Lena Johansson, informationschef, trafikkontoret 031-368 25 02

Back To Top