skip to Main Content
FAQ: Det Gäller För Tunga Fordon Centrum

FAQ: Det gäller för tunga fordon centrum

Hur ser vägmärket (skylten) ut?
skylt

Förbud mot tung lastbil över 3,5 ton mellan 11-05 alla dagar. Det gäller alla tunga fordon oberoende vilken typ av transport; varudistribution, avfall, bygg etc. Det gäller inte lätta lastbilar som väger mindre än 3,5 ton såsom paketbilar, vans och liknande.

Vilka gator gäller det?
Se karta:

karta

Det är innanför streckad linje som regleringen gäller. D v s följande adresser:

Drottninggatan 9 till Drottninggatan 37
Kyrkogatan 18 till Kyrkogatan 46
Vallgatan 12 till Vallgatan 42
Södra Larmgatan 7 till Södra Larmgatan 22
Lilla Korsgatan 1 till Lilla Korsgatan 2

Varför regleras gatorna?
Trafikkontorets målsättning är att minimera den tunga trafiken i innerstaden efter kl 10 i syfte att skapa en tryggare och mer attraktiv miljö. I vår trafikstrategi står det att vi ska ge gående och cyklister förtur i gaturummet och styra om trafiken till tider då så få människor som möjligt störs. Se kortversion av trafikstrategin här: Trafikstrategin kortversion

Eftersom flera butiker inte öppnar förrän kl 11 så valde vi den tiden istället eftersom vi inte ville att de skulle drabbas. Att vi valt denna geografi beror på att det finns två gågator och övriga gator är gångfartsområden. Trafiken sker på fotgängarens villkor.

Kan man få dispens?
Dispens kommer bara att ges för akuta lägen såsom vattenläckor.

Vilken påföljd blir det om man inte följer reglerna?
Om man kör in efter kl 11 med ett tungt fordon kan polisen dela ut personliga böter till chauffören på 2 000 kronor.

Hur länge får man lasta/lossa på gatan?
Står ni på en plats där det är tillåtet att lasta/lossa till exempel på en lastplats eller parkeringsförbud får ni stå så lång tid ni behöver för att göra färdigt uppdraget. Det måste pågå lastning/lossnings under hela tiden ni står på platsen. Att packa upp/ner gods inne i till exempel en butik är inte tillåtet då anses det vara parkering.

Vad kan man parkera med lastbil?
Se parkeringsråd för lastbilsförare: Parkeringsrad lastbilsforare

Om man inte hinner leverera innan kl 11 – vad ska man göra då?
Vi kommer att uppmuntra transportörer att leverera ännu tidigare eller på annat sätt. Det finns olika tänkbara upplägg som kan bli aktuella. Exempelvis kan man ställa ut moduler på olika ställen och distribuera ut gods till fots eller med cykel. Så gör Schenker redan idag.

Ett annat sätt är att använda tjänsten Stadsleveransen som tar emot gods från åkarna i Gullbergsvass och kör in med tre små elfordon till innerstaden istället för med stora lastbilar.

Hur har ni i sammanhanget resonerat kring oskyddade trafikanter i rusningstrafik?
Vi har med i beräkningarna att det kan bli mer trafik på morgonen.

Regleringen genomförs under en testperiod på sex månader och vi kommer som en del i utvärderingen att prata med våra intressentgrupper för att få input om vad som fungerar och inte.

 

Back To Top