skip to Main Content
Fotgängarnas Rörelse I Centrum Analyseras

Fotgängarnas rörelse i centrum analyseras

Fotgängarna som trafikslag i Göteborg har varit lite förbisedda vad gäller mätning och strategisk planering – men det ska det bli ändring på nu. Under en vecka i november har Göteborgs stad trafikkontoret mätt flödena av promenerande göteborgare i centrala staden med hjälp av wifi-signaler från mobiltelefoner. All data som samlas in är helt anonymiserad.

Resultatet från mätningarna kommer att analyseras och bli underlag för planering och utveckling av gaturummet. Det kan till exempel handla om breddning av övergångsställen eller längre gröntid för fotgängarna under vissa tider på dygnet, som vid Centralstationen.

Back To Top