skip to Main Content
Frågor Och Svar För Tilldelningsbeslut, Entreprenör Linbanan

Frågor och svar för tilldelningsbeslut, entreprenör linbanan

Frågor och svar för överklagan tilldelningsbeslut, entreprenör linbanan

Den icke tilldelade entreprenören har överklagat, vad innebär det?

Projektet får inte skriva kontrakt med tilldelad entreprenör förrän förvaltningsrätten fattat beslut i ärendet.

 

Vad händer nu?

Skriftväxling mellan parterna i förvaltningsrätten.

 

Blir det fördröjningar i projektet?

En process i förvaltningsrätten tar ungefär ett par månader. Överklagande part kan även ansöka om prövningstillstånd i högre instans (Kammarrätten ) om man förlorar i första instans. Om prövningstillstånd beviljas kommer processen att ta ytterligare ett antal månader.

Osäkerheten i när en entreprenör kan finnas på plats, för att projektet ska kunna arbeta vidare med och färdigställa genomförandestudien, gör det svårt att bedöma påverkan på projektets tidsplan.

——————-

Frågor och svar för tilldelningsbeslut den 5 december 2017, entreprenör linbanan

Vad avser upphandlingen?

Upphandlingen avser förberedande utrednings-, projekterings- och kalkylarbete (kallat Fas 1) med option på fortsatt detaljprojektering och byggnation av linbanan (kallat Fas 2).

Upplägget i Fas 1 är till för att säkerställa genomförbarheten och komma fram till en riktkostnad för att projektera och bygga anläggningen. Riktkostnaden kommer sedan att fungera som avtalsunderlag i Fas 2 och som underlag för investeringsbeslutet i Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige.

Fas 2 beställs under förutsättning att Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige fattar investeringsbeslut och alla andra nödvändiga tillstånd erhålls.

 

Vem blir entreprenör i projekt linbanan?

NCC Sverige AB med anlitade underleverantörer, bland annat den italienska linbaneleverantören Leitner Ropeways.

 

Kan upphandlingen överklagas?

Ja, andra anbudsgivare kan ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten inom 10 kalenderdagar, till och med den 15 december.

 

På vilka kriterier valde vi entreprenören?

Vår anbudsfråga och vår utvärdering har fokuserat på att hitta den entreprenör som vi bedömer har bäst förmåga till att samverka i projektet och kapacitet att bygga ett trekablig linbana för kollektivtrafikändamål här i Göteborg.

 

Vilka var de kvalitetsparametrar ni ställt upp?

 1. Kvalitet i utförande – Skicklighet inom samverkan
 2. Kvalitet i utförande – Genomförande av Fas 1 och 2
 3. Entreprenörarvode

 

Här ser du också några av de tekniska grundkrav som fanns i anbudsförfrågan

Krav på teknisk förmåga och kapacitet.

Anbudsgivaren ska ha erforderliga kompetenser för och erfarenheter av komplicerade entreprenadarbeten av liknande typ som upphandlingen avser.

Härvid ska anbudsgivaren uppvisa referenser från:

 1. Minst en anläggningsentreprenad under de senaste fem åren med kontraktssumman överstigande 800 miljoner svenska kronor.
 2. Minst en anläggningsentreprenad under de senaste fem åren omfattande avancerade konstruktions- och grundläggningsarbeten med kontraktssumman överstigande 100 miljoner svenska kronor.
 3. Minst en entreprenad avseende byggnation av trekablig linbana.
 4. Minst en anläggningsentreprenad i storstadsmiljö1 under de senaste fem åren, som krävt hänsynstagande till en komplex trafiksituation, med kontraktssumman överstigande 100 miljoner svenska kronor.
 5. Minst två projekt i egenskap av generalentreprenör under de senaste fem åren, som genomförts i partnerskap eller liknande form av långtgående samverkan mellan beställare och entreprenör.

 

1 Med storstadsmiljö avses tätort med minst 200 000 invånare (enligt SKL:s definition).

 

Hur många anbud fick vi in?

Två stycken.

 

Hur stor skillnad var det på anbuden?

Vi valde det mest fördelaktiga anbudet vid en sammanvägning av ett antal kvalitetsparametrar och entreprenörarvodet. Anbuden utvärderades mot det krav vi ställt i förfrågningsunderlaget. Vi har inte jämfört anbuden sinsemellan.

 

Vad innebär anbudet i pengar?

Utgångspunkten för upphandlingen har varit att linbanan inte ska kosta mer än 1100 miljoner kronor (prisnivå januari 2016). I Fas 1 ersätts entreprenören för sina verifierade självkostnader med ett procentuellt påslag (det entreprenörsarvode som offererats i lämnat anbud).
Projektering och byggnation i Fas 2 ersätts på samma sätt men innan investeringsbeslut kan tas och innan arbetena kan påbörjas ska ett riktpris ha överenskommits. Riktpriset baseras på de underlag och förutsättningar som arbetats fram under Fas 1.

 

Var kommer entreprenören att befinna sig under sitt engagemang i projekt Linbanan?

Sverige

 

Blir det språkförbistring?

Kontraktsspråket är svenska.

 

Hur har beslutsgången varit fram till nu?

19 maj 2017    Upphandlingen annonseras

31 oktober       Sista anbudsdag

2 november    Anbudsöppning

5 december     Tilldelning

15 dec               Överklagansperioden är slut

18 december   Tidigaste dag för att skriva kontrakt

 

Vad händer i projektet just nu? (december 2017)

 • Detaljplanearbete pågår och inlämning av samrådsunderlag till stadsbyggnadskontoret sker. Projektet stöttar Stadsbyggnadskontoret i deras fortsatta arbete att ta fram samrådshandlingar.
 • Dokumentering och sammanställning av hittills genomfört arbete samt förberedelser inför leverantörens intåg i projekt.
 • Fortsatta utredningar och arbeten för att färdigställa GFS: en
 • Samverkan med berörda parter.
 • Arkitekttävlingen pågår, vinnare utses den 8 februari 2018

 

Om det inte fattas något investeringsbeslut att bygga linbanan, vad händer då?

Det kontrakt vi avser att teckna omfattar arbeten som sker innan vi har ett investeringsbeslut. Om det efter genomförandestudien inte fattas något beslut om investering eller om vi inte får alla erforderliga tillstånd för att bygga linbanan, så kommer vi att avstå från att utlösa optionen i Fas 2. Projektet kommer då att avvecklas både hos oss och hos entreprenören.

 

Vad är en genomförandestudie?

Genomförandestudien, förkortas GFS, är en normal del av stadens byggprocess. Den görs efter en åtgärdsvalsstudie men före investeringsbeslut, projektering och byggnation. Genomförandestudien för linbanan har att följa de tolv planeringsinriktningar som trafiknämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fastslog sommaren 2016.

Trafikkontoret har uppdraget att göra genomförandestudien. Vi tar hjälp av många, däribland entreprenören. Genomförandestudien är en utredning som ska säkerställa att det går att genomföra projektet. Projektets omfattning och innehåll slås fast liksom kostnaden för att genomföra projektet samt vilken tid som det tar att bygga. De tillstånd som behövs för att anlägga linbanan söks.

Om Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige fattar ett investeringsbeslut så kommer genomförandestudien att utgöra ett underlag för fortsatt projektering och byggnation.

 

Vad kostar det att göra den aktuella genomförandestudien?

Trafikkontoret har påbörjade genomförandestudien för linbanan i februari 2016 och beräknar vara färdiga under våren 2019. Exakt vad genomförandestudien kommer att kosta kan vi i dagsläget inte svara på, men en grov bedömning är cirka 150 miljoner kronor. Det vi nu avser att teckna kontrakt om kommer att bidra till genomförandestudien (som redan pågår) kommer att tillföra mer kunskap som projektet behöver för att bygga linbana i urban miljö.

 

Vad kommer linbanan att kosta?

Trafikkontoret genomför planeringen utifrån att linbanan inte ska kosta mer än 1100 miljoner kronor (prisnivå januari 2016) att bygga.

Kostnaden härstammar från den åtgärdsvalsstudie som färdigställdes årsskiftet 2015/16 och ska arbetas igenom mer detaljerat i den pågående genomförandestudien innan ett investeringsbeslut kan fattas. Kostnader för marklösen ingår inte i kostnadsbedömningen, inte heller annan gestaltning av stationer och torn än vad som anses som standard i linbanesammanhang.

 

Vem betalar för linbanan?

Kostnaden för att planera och eventuellt bygga linbanan delas mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Staten och EU. Fördelningen mellan oss är inte helt klar ännu.

 

När blir den klar?

Vi planerar för att öppna linbanan för trafik under 2021.

När kommer beslutet om att bygga Linbanan?

Trafikkontoret siktar på att kunna få fram ett beslutsunderlag för Kommunfullmäktige och Regionfullmäktige, så att de har möjlighet att fatta ett investeringsbeslut för linbanan i juni 2019.

 

Ni kommer snart att utse en vinnare i stadens arkitekttävling. Hur kommer vinnaren att arbeta ihop med nu tilldelad entreprenör?

Entreprenören ska så långt som möjligt utgå ifrån det gestaltningskoncept som vinner tävlingen. Trafikkontoret har möjlighet att använda vinnaren som sin rådgivare i gestaltningsfrågor, exempelvis om anläggningen behöver anpassas utifrån krav i detaljplanearbetet eller om entreprenören ser fördelar med vissa tekniska anpassningar.

Back To Top