skip to Main Content
Frågor & Svar Om Linbanan

Frågor & svar om linbanan

 • Driftstart: 2021/2022 (förutsatt att bl.a. investeringsbeslut fattas, väntas 2019)
 • Planerad sträckning: Järntorget–Lindholmen–Västra Ramberget–Wieselgrensplatsen.
 • Längd: Cirka 3000 m.
 • Höjd: Kabinerna beräknas gå 50-100 meter upp i luften, med cirka 50-115 meter höga torn.
 • Kapacitet: Ca 2 000 resenärer per riktning och timme (som en spårvagnslinje i femminuterstrafik).
 • Turtäthet: Kabinerna beräknas kunna avgå med 45 sekunders mellanrum.
 • Restid mellan ändhållplatser: Cirka 12 minuter.
 • Hastighet: Cirka 20 km/h.
 • Teknisk livslängd: Cirka 30-50 år. (Byggnader cirka 100-120 år.)
 • Investeringskostnad: Cirka 1,1 miljard kronor.
 • Drift- och underhållskostnad: 30-50 miljoner kronor per år.

Nej, investeringsbeslut, d.v.s. det slutgiltiga beslutet om en linbana ska byggas, beräknas fattas av kommunfullmäktige under 2019. Fram till dess pågår planeringsarbete som ska ligga till grund för beslutet (t.ex. planering för stationer, teknik, hur kabinerna ska se ut, riskanalyser, finansiering etc.).

Det hela började med en stor medborgardialog kring Göteborgs 400-årsjubileum som firas år 2021. Det kom in mängder av förslag kring hur göteborgarna vill att staden ska se ut och fungera i framtiden. Flera förslag handlade om en linbana över älven.

Linbanan är ett viktigt tillskott för att snabbt kunna ta sig fram över flera av stadens barriärer: älven, Västra hamnbanan och Lundbyleden. Den kan avlasta centrala bytespunkter och skapar en ny tvärlänk i kollektivtrafiken. Linbanan är en del i det nya kollektivtrafiksystemet, som bygger på att inte alla ska behöva åka in till den hårt belastade knutpunkten Brunnsparken.

Det arbetas med finansieringen, bland annat tilldelades linbanan under 2017 medel från Sverigeförhandlingen (Sverigeförhandlingen är storstadskommunernas samtal med Staten om pengar för att investera i infrastruktur och bostäder). Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad diskuterar även kostnadsfördelningen för linbanan.

Göteborgs Stad och Västtrafik arbetar med en genomförandestudie under 2017 och 2018, vilken ska ligga till grund för Kommunfullmäktiges slutgiltiga investeringsbeslut. Det pågår flera upphandlingar under 2017 (leverantör samt arkitektur). Västtrafik utreder hur stationerna ska utformas och hur linbanekabinen bäst ska designas för att vara fullt tillgänglig för alla våra resenärer.

Göteborgs Stad arbetar även intensivt med planeringen av stationernas och linbanetornens placering, vilken innefattas i fyra detaljplaner.

Vi som jobbar med linbanan är mycket intresserade av att höra göteborgarnas synpunkter kring den kommande linbanan – därmed lär vi oss vad som är extra viktigt för oss att utreda och lösa.

– Förstudien gick att lämna synpunkter på under en period 2014.

– Åtgärdsvalsstudien* gick att lämna synpunkter på under en period 2016.

– Detaljplanen där linbanestationen vid Järntorget ingår kunde du lämna synpunkter på under en period 2015.

– Vi genomför många möten och samtal med berörda under planeringsarbetet från och med 2017 och framåt. Hör av er till oss så försöker vi ordna ett samtal. (Använd kontaktformuläret här till höger.)

– Detaljplanerna för linbanans färd över älven och Hisingen kan du läsa och lämna synpunkter på under våren 2018.

– Troligen kommer du att kunna lämna synpunkter på genomförandestudien under vintern 2019, innan politikerna fattar sitt investeringsbeslut.

*En åtgärdsvalsstudie är en metod som grundar sig på dialog. Metoden används i tidigt planeringsskede och ska leda till att vi får transportlösningar som ger större effekt tillsammans. Hela studien ang. linbanan finns på forlivochrorelse.se

Kommunfullmäktige fattade i juni 2016 beslut om planeringsinriktning för linbana med en kostnad på max 1,1 miljard. I det utredningsarbete som Trafikkontoret håller på med just nu görs detaljerade beräkningar. När investeringsbeslutet ska fattas under 2019 vet vi mer exakt vad det kommer att kosta.

Via Sverigeförhandlingen är en överenskommelse gjord att staten kommer att bidra till investeringen. Göteborgs Stad söker även bidrag från EU.

Ja linbana är ett miljövänlig transportmedel som bidrar till minskade utsläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxid. Dessutom är det ett tystare transportmedel jämfört med andra kollektivtrafikslag.

Nej, det är inga som helst problem för sjöfarten på älven. Linbanan går klart över segelbar höjd.

Linbanekabinerna kommer att gå på hög höjd, ca 50-100 meter, så i de allra flesta fall kommer det inte bli några problem med insyn. Linbanan är ett tyst transportslag och drivs av elmotorer som endast finns på en station.

Linbanan kommer att ingå i kollektivtrafiken och du reser med samma Västtrafikbiljett som på stadens bussar, spårvagnar, tåg och båtar.

Vi planerar för att gondolerna ska stanna 2 x 20 sek för av- respektive påstigning. En gondol var 45:e sekund gör att det blir ett jämnt flöde.

Totalt tar resan från Järntorget till Wieselgrensplatsen ca 11,5 minuter:
Järntorget-Lindholmen ca 4,5 minuter
Lindholmen-Västra Ramberget ca 3,5 min
Västra Ramberget-Wieselgrensplatsen ca 3,5 min

Linbanan ska klara 2 000 resenärer per riktning och timme, vilket motsvarar en spårvagnslinje i femminuterstrafik. Varje gondol rymmer 25 passagerare.

Troligtvis kommer man kunna ta med djur i vissa gondoler. Vi arbetar på att hitta en bra lösning för både allergiker och djurägare.

Vi planerar för att man ska kunna ta med såväl rullstolar, cyklar och barnvagnar i gondolerna. Det ska vara god tillgänglighet för alla. Ibland kanske det inte finns plats, men då är det bara 45 sekunder till nästa gondol.

Tekniken som används för att bygga linbana är beprövad och systemet är tryggt, pålitligt och vädertåligt, då liknande system används bland annat i Alperna, kända linbanor finns även i London och Barcelona. Transport i linbanor är tre gånger säkrare än tåg, spårvagn eller buss och 50 gånger säkrare än bil. Vi planerar för ett så kallat trekabligt system, som balanserar kabinen och ökar dess stabilitet när det blåser.

Läs gärna mer i vår rapport Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven till 2021.

Västtrafik arbetar med linbanans säkerhet på samma sätt som med säkerheten i dagens kollektivtrafik. Det kommer att finnas övervakningskameror och kommunikationsradio till/från kabinerna. Vi planerar även att ha bemannade stationer, så att det alltid finns personal på plats. I och med att kabinerna går så ofta som var 45:e sekund så är det inget problem att vänta till nästa om man vill välja sitt ressällskap.

Erfarenheter från linbanor i Europa visar att trygghetsfrågan inte brukar vara något problem, det är sällsynt med incidenter.

Vi kommer att stänga linbanan innan alltför starka vindar drar in över området. Vår ambition är att linbanan ska kunna vara i drift åtminstone upp till att det blåser styv kuling. Ungefär vid samma vindstyrka stängs busstrafiken över Älvsborgsbron. Det händer bara ett fåtal gånger per år.

Detsamma gäller även för åskoväder, då det utifrån den kunskap som finns idag inte är lämpligt att ha linbanesystemet i drift när det åskar eftersom det finns en risk att ett åsknedslag leder till driftsstopp på grund elavbrott.

De fyra linbanestationerna (samt placeringen av linbanetorn) innefattas i fyra olika detaljplaner. Planen för stationen vid Järntorget väntas kunna godkännas redan under hösten 2017. De tre övriga stationeras placering utreds just nu och förslagen väntas kunna gå ut på samråd (då man kan ta del av dem och tycka till om dem) under våren 2018. Går allt enligt tidplan för dessa tre detaljplaner kan de antas i Kommunfullmäktige 2019.

STATION JÄRNTORGET – Det planeras för en linbanestation vid Järntorget, väster om Folkets Hus (som en del av en ny byggnad här). För placering av linbanestationen vid Järntorget tar vi hänsyn till nuvarande trafiksituation, Götatunneln och dess av- och påfarter, möjligheten att bygga närmaste tornet inom kajkanten, verksamheterna i Folkets Hus och närheten till övrig kollektivtrafik.

Detaljplan för Masthugget – Järnvågsgatan, vilken innefattar linbanestationen, har varit utställd för granskning och beräknas kunna antas under hösten 2017.

Ta del av detaljplan för Masthugget – Järnvågsgatan

STATION LINDHOLMEN – Stationen vid Lindholmen planeras vid rondellen strax väster om nuvarande busshållplats och Lindholmen Science Park (i slutet av Lindholmsallén). För placering av linbanestationen vid Lindholmen tar vi hänsyn till nuvarande trafiksituation, boende, pågående stadsutvecklingsprogramarbete och framtida tänkt trafiksituation med spårväg både i Lindholmsallén och i en Lindholmsförbindelse (tunnel eller bro). Bygget av linbanestationen förutsätter att ett parkeringshus rivs.

Denna detaljplan är i tidigt skede och beräknas ställas ut för samråd under våren 2018 och ska därmed kunna antas under 2019.

STATION VÄSTRA RAMBERGET – Här planerar vi för ett läge strax väster om rondellen Inlandsgatan/Gropegårdgatan. För placering av linbanestationen vid Västra Ramberget behöver vi ta hänsyn till skyddad naturmiljö (Ramberget), framtida tänkt exploatering (Campus Lundby) samt linbanelinans fortsatta sträckning förbi närliggande byggnader.

Denna detaljplan är i tidigt skede och beräknas ställas ut för samråd under våren 2018 och ska därmed kunna antas under 2019.

STATION WIESELGRENSPLATSEN – Här planerar vi för en station i direkt anslutning till spårvagnshållplatsen. För placering av linbanestationen vid Wieselgrensplatsen tar vi hänsyn till nuvarande spårdragning, framtida tänkt trafiksituation med spårväg i markplan i ett stråk söder om det nuvarande (enligt pågående programarbete) samt linbanelinans fortsatta sträckning förbi närliggande byggnader.

Denna detaljplan är i tidigt skede och beräknas ställas ut för samråd under våren 2018 och ska därmed kunna antas under 2019.

Trafikkontoret har tillsammans med stadsbyggnadskontoret, Västra Götalandsregionen och Västtrafik gjort en värdering av sex olika stationslägen för den södra ändstationen mellan Haga/Järntorget och Wieselgrensplatsen.

I värderingen av kollektivtrafikanknytningen ser vi att Järntorget har en mer lokal prägel medan Haga station har en mer regional prägel. Vår samlade bedömning är att Järntorget även framöver kommer att vara en mer välanvänd kollektivtrafikknutpunkt än Haga station/hpl Hagakyrkan.

För att få linbanan till Haga station skulle man tvingas göra alltför stora ingrepp i den känsliga kulturmiljön och därtill inte kunna få linbanan på plats förrän tågstationen är klar runt år 2026.

Läs mer i rapporten Linbanestation i området kring Haga och Järntorget

Ja det finns planer på ytterligare två linjer dock inväntar vi erfarenheter från den första planerade linjen innan ytterligare åtgärdsvalsstudier eller liknande startas för nya linjer.

Linbana Backa-Bäckebol-Hjällbo-Kortedala (gul linje) Nästa linbanesträckning på ritbordet är den gula linjen. Genom linbanans egenskap att överbrygga barriärer har stråket mellan Selma Lagerlöfs Torg-Bäckebol-Hjällbo-Kortedala identifierats som intressant för en koppling. Länken skulle innebära att en tvärförbindelse uppstår i ett läge som inte tidigare varit aktuellt på grund av de svåra topografiska förhållandena och nödvändigheten att korsa väg, järnväg och älv. Att på detta sätt skapa helt nya resmöjligheter med förbättrad tillgänglighet som följd kan stärka platserna längs stråket och öka möjlighe­terna till förtätning med bostäder och verksamheter. Att ta sig från Kortedala till norra Backa i morgontrafiken tar idag 41 minuter, men med linbanan skulle det ta 16 minuter. Den här linbanesträckningen bedöms preliminärt ha en likvärdig investerings- och driftskostnad, som linbanan mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget.

Linbana Svingeln–Gullbergsvass–Ringön–Brunnsbo (brun linje) Den här linbanan skulle kunna bli aktuell i ett senare skede när Gullbergsvass och eventuellt Ringön har exploaterats. Det kommer att vara över 20 000 boende där i framtiden, jämfört med dagens 8. Den här linbanesträckningen bedöms preliminärt ha en likvärdig investerings- och driftskostnad som linbanan mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget.

Ställ en ny fråga
per-bergstrom

Ställer du din fråga här så får du kontakt med Per Bergström Jonsson som är ansvarig projektledare.

Frågor om linbanan
Skickar
Back To Top
Close search
Sök