skip to Main Content
Godsnätverket – brett Samarbete För Bättre Transporter

Godsnätverket – brett samarbete för bättre transporter

I Göteborg finns sedan tio år tillbaka ett godsnätverk, ett av få i Europa, där intressenter från myndigheter, näringsliv och akademi samarbetar kontinuerligt med att utveckla stadens transporter. Runt 20 personer brukar delta, och centrala grupper är transportörer, handlare och fastighetsägare. Anette Thorén, projektledare inom hållbara godstransporter, betonar vikten av ett fungerande nätverk.

– Näringsliv och kommunpolitik har helt olika tempo och olika förutsättningar. Med ett effektivt nätverk kan vi överbrygga skillnaderna, skapa delaktighet i förändringsprocesserna och får större insikt i varandras verksamheter.

Nätverksgruppen träffas tre gånger per år och diskuterar vad som krävs för en effektiv och konkurrenskraftig distribution och avfallshämtning, kopplat till en attraktiv stad. Exempel på ämnen som diskuteras är regelverk, infrastruktur, hur transporter ska ske i framtidens Göteborg och hur vi löser framkomligheten under de kommande årens omfattande byggande.

Back To Top