skip to Main Content
Göteborgarna Skyller På Varandra I Trafiken

Göteborgarna skyller på varandra i trafiken

– Ny undersökning kartlägger attityder bland stadens trafikanter

Bilister är irriterade på cyklister. Cyklisterna upplever att fotgängarna struntar i reglerna. Fotgängarna tycker inte att bilister respekterar rött ljus. Men på en punkt är alla överens: att just de visar mer hänsyn är de får tillbaka.
I en ny attitydundersökning framtagen av trafikkontoret kartläggs hur trafikanter förhåller sig varandra.

– Syftet är ringa in folks åsikter om trafikbeteenden för att i förlängningen göra Göteborg till en stad med bättre trafikklimat, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs stad trafikkontoret.
Trafiksituationen i Göteborg har under de senaste åren förändrats. Fler och fler cyklar, ombyggnader pågår runt hela staden och allt fler potentiella konfliktområden mellan trafikslag – främst fotgängare, bilister och cyklister – har uppstått. Mot bakgrund av detta har trafikkontoret låtit göra en attitydundersökning.
Enkätsvaren visar tydligt att göteborgarna tycker att de själva visar mer hänsyn i trafiken än vad de får tillbaka. Särskilt tydligt är förhållandet mellan bilister och cyklister. 91 procent av bilisterna tycker att de visar cyklister mycket stor eller ganska stor hänsyn. Bilister å andra sidan upplever att endast 23 procent av cyklisterna visar dem samma respekt.
83 procent av cyklisterna anser att de visar bilister stor eller mycket stor hänsyn. Cyklisterna upplever att 50 procent av bilisterna visar dem mycket stor eller ganska stor hänsyn.
Samtliga trafikanter upplever att de visar mer hänsyn än vad de får tillbaks. Tabellen nedan åskådliggör förhållandena på en skala från 1-5. Bilister tycker exempelvis att de visar mer hänsyn (4,5) till övriga trafikslag än de upplever att de får hänsyn tillbaka av övriga trafikslag (3,1). Fotgängare tycker att de visar minst hänsyn, men upplever att de får mest hänsyn tillbaka.

Trafikslag——Visar hänsyn—-Upplevd hänsyn
——————–mot andra——-från andra
Bilister———-4,5——————3,1
Cyklister——–4,2——————3,3
Fotgängare—-4,1——————3,4

Bland kommentarerna i enkätsvaren märks bland annat: Bilisterna uppger att cyklisterna kör för fort och inte tar hänsyn till sina medtrafikanter. De menar också att fotgängare bara går rakt ut i gatan utan att se sig för.
Cyklisterna menar å sin sida att de upplever att bilisterna svänger utan att blinka och att man då inte vet vart de är på väg. Cyklisterna anser även att fotgängarna inte följer trafikreglerna. Fotgängarna menar att de upplever att cyklister är hänsynslösa och att bilisterna ofta inte saktar ner vid övergångsställen.
Undersökningen visar även att 79 procent av de intervjuade känner allmän irritation i trafiken. Här kommer också kollektivtrafiken in; bland annat sådant som att spårvagnen är försenad, att det är trångt på bussen eller att turer blir inställda. Andra situationer som ger upphov till irritation är att bilister inte använder blinkers, köer, att cyklister kör för snabbt, att bilister inte visar hänsyn och allmän brist på just hänsyn.
Staden kommer nu utvärdera resultatet av undersökningen och se över hur man i framtiden kommer jobba med frågan om beteende i trafiken.
– Det är intressanta resultat även mot bakgrund av att staden genomgår en stor förvandling infrastrukturmässigt just nu. Staden kan förvisso bygga smart och underlätta för trafikanterna, men för ett riktigt bra trafikklimat krävs också ett bra samspel. Det handlar om att jag som trafikant blir medveten om andras situation och tänker på hur mitt eget beteende påverkar trafiken, säger Eva Eriksson.
Totalt utfördes 621 intervjuer med göteborgare under april 2014. Fältarbetet har bestått av tre delar: intervjuer på stan, webbenkäter och telefonintervjuer. Intervjuerna är fördelade över de tio stadsdelsnämnderna. Respondenterna är mellan 20 och 70 år.

För mer information, kontakta:
Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad Trafikkontoret, 031-368 00 00 (växel)
Lena Johansson, informationschef Göteborgs Stad Trafikkontoret 0703-43 12 55

Back To Top