skip to Main Content
Klartecken För Fortsatt Arbete Med Linbanan

Klartecken för fortsatt arbete med linbanan

PRESSMEDDELANDE

Trafiknämnden i Göteborg fattade i dag beslut om att ge trafikkontoret i uppdrag att påbörja detaljplanering och projektering av den föreslagna linbanan. Samtidigt inleds nu en politisk beslutsprocess, som pågår fram till sommaren. Då väntas kommunfullmäktige fatta ett beslut om linbanan.

Beslutet som fattades av trafiknämnden i dag innebär att trafikkontorets åtgärdsvalsstudie Linbana över älven år 2021 nu kommer att skickas på remiss. Samtidigt får trafikkontoret i uppdrag att fördjupa och intensifiera planeringsarbetet för att möjliggöra byggande av stomlinbana med tvärlänksfunktion enligt förslaget i åtgärdsvalsstudien.

– Vi behöver jobba hårt under våren för att ha en linbana i drift år 2020. Med dagens beslut i trafiknämnden kan vi påbörja det mer detaljerade planeringsarbetet i väntan på att kommunfullmäktige tar ett beslut om linbanan i sommar, säger Per Bergström Jonsson, projektledare för Etablera linbanor i Göteborg, trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Satsning inför 400-årsjubiléet

Den ursprungliga idén om linbanor över älven kom från göteborgare. Projektet är en del av stadens satsning inför 400-årsjubileet år 2021.

– Det var en god idé som visade sig vara en väldigt bra idé, säger Emma Josefson, trafikplanerare på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Linbanan är planerad att bli ett komplement till den befintliga kollektivtrafiken och användas för att korsa och överbrygga barriärer, som Göta älv och motorleder.

Tvärlänkar mellan stadsdelar

– Linbanan ger möjligheter att skapa tvärlänkar och kopplingar mellan stadsdelar som tidigare har varit svåra att få till. Därför ligger detta beslut väl i linje med stadens mål om att bygga samman staden över älven, säger Emma Josefson.

Den första sträckningen som är föreslagen har arbetsnamnet den lila stomlinbanan och går mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Sträckningen har fyra stationer och går via Lindholmen och Lundby. Ytterligare två förslag på sträckningar över älven finns i nordöstra Göteborg.

 

Korta fakta om förslaget
Investeringskostnad: cirka 1 miljard kronor (850-1050 miljoner kronor).
Drift- och underhållskostnad: 40-50 miljoner kronor per år.
Teknisk livslängd: cirka 30 år.
Kapacitet: antalet resande per timme är lika stort som för en spårvagnslinje (mer än 2 000 resenärer per riktning och timme).
Turtäthet: Gondolerna beräknas kunna avgå med 45 sekunders mellanrum.
Hastighet: 20-25 kilometer per timme.
Höjd: Gondolerna beräknas gå 40-50 meter upp i luften. Tornen beräknas bli cirka 70 meter höga.

Back To Top