skip to Main Content
Linbaneplaner På Remiss

Linbaneplaner på remiss

Trafiknämnden har gett klartecken till att förberedelserna för linbana i Göteborg kan fortsätta. Trafikkontoret påbörjar detaljplanering och projektering, samtidigt som en politisk beslutsprocess inleds, som väntas pågå fram till sommaren.

Trafikkontoret skickar åtgärdsvalsstudien Linbana över älven år 2021 på remiss till olika instanser under våren, för att samla in synpunkter på den tänkta linbanan, bland annat vad gäller system- och funktionskrav. Målet är att linbanefrågan ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut, när remissrundan är avklarad. Remissmaterialet kommer att publiceras här på För liv och rörelse, samt på goteborg.se/linbana, inom kort.

En väldigt bra idé

Den ursprungliga idén om linbanor över älven kom från göteborgare. Projektet är en del av stadens satsning inför 400-årsjubileet år 2021.

– Det var en god idé som visade sig vara en väldigt bra idé, säger Emma Josefson, trafikplanerare på trafikkontoret i Göteborgs Stad.

Linbanan är planerad att bli ett komplement till den befintliga kollektivtrafiken och användas för att korsa och överbrygga barriärer, som Göta älv och motorleder.

Tvärlänkar mellan stadsdelar

– Linbanan ger möjligheter att skapa tvärlänkar och kopplingar mellan stadsdelar som tidigare har varit svåra att få till. Därför ligger detta beslut väl i linje med stadens mål om att bygga samman staden över älven, säger Emma Josefson.

Den första sträckningen som är föreslagen har arbetsnamnet den lila stomlinbanan och går mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen. Sträckningen har fyra stationer och går via Lindholmen och Lundby. Ytterligare två förslag på sträckningar över älven finns i nordöstra Göteborg.

 

Korta fakta om förslaget
Investeringskostnad: cirka 1 miljard kronor (850-1050 miljoner kronor).
Drift- och underhållskostnad: 40-50 miljoner kronor per år.
Teknisk livslängd: cirka 30 år.
Kapacitet: antalet resande per timme är lika stort som för en spårvagnslinje (mer än 2 000 resenärer per riktning och timme).
Turtäthet: Gondolerna beräknas kunna avgå med 45 sekunders mellanrum.
Hastighet: 20-25 kilometer per timme.
Höjd: Gondolerna beräknas gå 40-50 meter upp i luften. Tornen beräknas bli cirka 70 meter höga.

Back To Top