skip to Main Content
Nordstan Gjorde Rätt Från Början

Nordstan gjorde rätt från början

Nordstan är Sveriges största affärscentrum med nästan 40 miljoner besök per år. Alla varuleveranser till Nordstan sker med last- och paketbilar, där den största merparten av leveranserna sker via en underjordisk lastgata som ligger i en slinga direkt under butikerna. Det fungerar mycket väl bland annat tack vare att bilarna kan komma till lastgatan på ett enkelt och snabbt sätt, samt att det finns en mycket stor kapacitet i lastgatan. När Nordstan byggdes var man förutseende och planerade för att varuleveranser skulle kunna ske i ett separat underjordiskt plan. Denna lösning låg långt före sin tid.

Trafikkontoret och Nordstan har ett bra samarbete bland annat när det gäller omgivande infrastruktur och möjligheter till effektiva godsleveranser. Trafikkontoret har finansierat flera studier och analyser av godsleveranserna till Nordstan och dess omedelbara närhet.

Ett exempel på ett resultat av gemensamma diskussioner är förbudet mot bilar på Norra Hamngatan. Denna gata ligger precis mitt i Göteborgs centrum och gatan är mycket livligt trafikerad av bilar, fotgängare och kollektivtrafik. På Norra Hamngatan ligger den stora entrén till Nordstan vilket resulterar i stora flöden av gångtrafikanter. Tillsammans med fastighetsägare, transportörer och andra intressenter diskuterades problemen och lösningen blev att endast tillåta fotgängare och kollektivtrafik, med något undantag.

Back To Top