skip to Main Content
Paus För Arbetet Med Cykelbana Vid Posthotellet

Paus för arbetet med cykelbana vid Posthotellet

Åkareplatsens resecentrum är invigt och klart. Nu i slutet av juli skulle färdigställandet av den nya cykelbanan på Åkareplatsen påbörjats, men Göteborgs Stad trafikkontoret pausar för att hitta en säkrare trafiklösning för cyklister och fotgängare och bibehållen framkomlighet för kollektivtrafik. På bilden visas nuvarande cykelbanor i området.

Byggnationen av den sista biten av cykelbanan mellan Åkareplatsen och Drottningtorget har den 12 juli satts på paus efter beslut av trafikkontoret. Den tidigare tänkta sträckningen för cykelbanan skulle bland annat ha inneburit att busshållplatsen utanför Hotell Post flyttades ut i gatan och ett körfält på Burggrevegatan skulle försvinna, vilket inte gav den trafiklösning som bäst gynnade oskyddade trafikanter och kollektivtrafik. Till grund för beslutet ligger utredningar som gjorts tillsammans med Västtrafik.

Några av svårigheterna har varit att busstrafikens framkomlighet skulle påverkats av att utfarten från hållplatsen inte ansluter till ett busskörfält utan till ett blandtrafikfält. För cyklisternas och fotgängarnas del handlar det om trafiksäkerheten mellan husfasad och det väderskydd där flera väntande resenärer står. Trafikkontoret har även beaktat de övriga projekten som kommande arbeten med Västlänken och Hisingsbron och hur de kommer påverka trafiken i området.

Under det närmaste året fortsätter arbetet hos trafikkontoret med att utreda och föreslå en permanent eller tillfällig cykellänk med tillräckligt god standard och säkerhet. Studien förutsätter insyn i de kommande projektens tidplaner och hur dessa påverkar de olika trafikantgrupperna i området.

 

Frågor och svar

Vem har pausat arbetet?
SVAR: Trafikkontoret har den 12 juni 2018 beslutat att pausa arbetet för att under cirka ett år ta fram underlag för planering av sträcka för cykelbana från Åkareplatsen mot Drottningtorget.

Varför pausar trafikkontoret byggnationen med cykelbanan?
SVAR: Bakgrunden till beslutet har dels varit de diskussioner som pågått mellan trafikkontoret och Västtrafik för att hitta bra lösningar för kollektivtrafik och cyklister. Några av svårigheterna har varit att busstrafikens framkomlighet skulle påverkats av att utfarten från hållplatsen inte ansluter till ett busskörfält utan till ett blandtrafikfält. För cyklisternas del är det trafiksäkerheten mellan husfasad och det väderskydd där flera väntande resenärer står och att cyklisterna skulle passera mot trafiken vid sidan om en trafiksignal utanför Hotell Post. Inom trafikkontoret har bakgrunden dels även handlat om de övriga projekt som är kommande arbeten och hur de kommer påverka trafiken i området. Det är olyckligt att begränsa kapaciteten för kollektivtrafiken.

Varför beslutades frågan just nu?
SVAR: Det är nu trafikkontoret har fått ta del av kommande arbeten i närområdet och det underlag som har lett till det fattade beslutet.

Är det inte sent påkommet?
SVAR:
Ja, det är ett sent påkommet beslut. Trafiksituationen i centrala Göteborg påverkas dagligen av pågående arbeten. En del av konsekvenserna kan förutses, andra kan inte. I det läge vi befinner oss kommer vi att se flera ”snabba” förändringar av planerade projekt i syfte att kunna upprätthålla en god framkomlighet för kollektivtrafiken och god tillgänglighet för övriga trafikslag.

Vilka skulle ha påverkats av den tidigare trafiklösningen?
SVAR Cyklister: Trafikkontoret bedömer att det finns stor risk för konflikter mellan cyklister och fotgängare vid husfasaden av Hotell Post då ytan blir smal för mängden fotgängare i kombination med dubbelriktad cykeltrafik. Enligt planen skulle även cyklister passera mot trafiken vid sidan om en trafiksignal utanför Hotell Post vilket talade emot det tidigare förslaget.
SVAR Kollektivtrafik: Busstrafikens framkomlighet skulle påverkats av att utfarten från hållplatsen på Burggrevegatan inte ansluter till ett busskörfält utan till ett blandtrafikfält.

Vem skulle ha utfört arbetet?
SVAR:
Stadens driftentreprenör skulle inom ramen för sitt åtagande genomföra uppdraget.

Ingick det i projekt Åkareplatsen? Kommer samma entreprenad att fortsätta nästa år med arbetet?
SVAR:
Cykelbanan ingick i ”Projekt Åkareplatsen” och detta avslutas härmed. Om det blir samma utförare nästa år är för tidigt att svara på. Blir det ett större arbete måste upphandlas på sedvanligt sätt.

När ska arbetet starta igen?
SVAR:
Ambitionen är att det kan ske om cirka ett år.

Kommer delar av cykelbanan att tas fram tidigare?
SVAR: Nej, ingen del av cykelbanan kommer att byggas. Däremot kan vägvisningen förbättras tillsammans med en bättre anslutning mellan Drottningtorget och Nils Ericsongatan.

Hur tar sig cyklister fram i området?
SVAR:
Det är ingen skillnad jämfört med situationen före ombyggnaden av Åkareplatsen.

Back To Top