skip to Main Content
Så ökar Det Hållbara Resandet I Göteborg

Så ökar det hållbara resandet i Göteborg

Det långsiktiga målet för Göteborg är att det hållbara resandet ska öka, det vill säga att antalet resor till  fots, med cykel och med kollektivtrafik, medan antalet bilresor ska minska. Sedan 2011 ser vi en viss förändring i resandet mot det mer hållbara, men det är inte tillräckligt. För att nå målen måste cyklandet  öka snabbare. För bil behöver vi vända utvecklingen så att bilresandet minskar. Kollektivtrafiken är det enda trafikslag som hittills utvecklas i linje med trafikstrategin.

År 2016 ökade antalet resor med kollektivtrafik med 6,4 procent och bilresorna ökade med 1,3 procent medan antalet resor till fots och med cykel var oförändrat.

Läs mer om hur resandet i Göteborg utvecklas i rapporten Trafik- och resandeutveckling 2016: TRU 2016

Back To Top