skip to Main Content
Så Reser Vi I Framtiden

Så reser vi i framtiden

Nya trafikslag, nya förbindelser mellan stadsdelar och snabbare resor i kollektivtrafiken. Nu finns ett färdigt förslag till hur framtidens kollektivtrafik i Göteborg, Mölndal och Partille ska se ut.

Sedan två år tillbaka har Västra Götalandsregionen, tillsammans med Västtrafik, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Partille kommun, arbetat med att ta fram en gemensam målbild för framtidens kollektivtrafik i området. Den behövs eftersom området beräknas ha 200 000 fler invånare och 100 000 fler arbetstillfällen år 2035.

– Medborgardialogen Next Stop 2035, som vi genomförde hösten 2015, bekräftar vår analys om att resorna måste gå snabbare, att fler tvärförbindelser mellan stadsdelar behövs och den visar också att invånarna är öppna för nya inslag i kollektivtrafiken, som till exempel linbana, säger Jörn Engström, projektledare på Västra Götalandsregionen.

Förslaget går nu ut på remiss till kommuner och myndigheter, innan politikerna i kommunerna och Västra Götalandsregionen kan fatta beslut om målbilden i slutet av året.

Förslagen till åtgärder utreds ytterligare, och en åtgärdsplan i flera steg blir underlag för förhandling och beslut om finansiering och genomförande.

Sammantaget bedöms målbildens utbyggnad av infrastruktur kosta 25–30 miljarder kronor, och innebär flera kommande beslut efter att målbilden fastställts.

Förslaget och dialogresultatet kan läsas i sammanfattning och i sin helhet på nextstop2035.se. Här finns också bilder och grafik för nedladdning. Mer att läsa finns också på vgregion.se/gmp

 

Sparv (kopia)

Inslag i framtidens kollektivtrafik:

 • Linbanor som effektivt överbryggar Göta älv och andra barriärer
 • Snabbussar med egna körbanor längs trafikleder och stationsliknande hållplatser (BRT) – kanske med självkörande elektriska fordon (med bemanning).
 • Stombuss 2.0 som innebär en vidareutveckling av dagens stombusstrafik
 • Uppsnabbning av några spårvägslänkar och komplettering med några nya

I målbilden finns flera förslag till satsningar, till exempel:

 • Innerstadsring för spårväg, genom ny spårväg på Norra Älvstranden från Frihamnen till Lindholmen, ny älvförbindelse från Lindholmen till Stigberget och vidare mot Linnéplatsen – ökar pålitligheten och kortar restiderna
 • Linbanor i tre olika sträckningar över älven – överbryggar barriärer
 • Allélänken: Ny spårväg från Haga till Polhemsplatsen – avlastar Brunnsparken
 • Mellanstadsringen för snabbussar från Mölndal till Frölunda Torg, över Älvsborgsbron till Lindholmen och vidare till Partille – skapar tvärförbindelser och möjliggör bostadsbyggande.
 • Spårvägsförberedda stombusstråk mot Vårväderstorget respektive Backa – ökar pålitligheten och knyter ihop områden
 • Spårväg knutpunkt Mölndal–Åbro, möjliggör bostadsbyggande och ökar tillgänglighet till arbetsplatser i Åbro
 • Nya och uppgraderade stombusstråk: Toltorpsdalen, Kallebäck–Gårda–Svingeln, City–Gullbergsvass-Gamlestadstorget och Partille–Bergsjön–Angered – möjliggör bostadsbyggande och skapar tvärförbindelser

Effekterna av satsningen är flera:

 • 75 procent ökad kapacitet i kollektivtrafiksystemet
 • 20-25 procent kortare restider i stomnätet
 • 80 000 färre bilar jämfört med ingen utbyggnad – vilket motsvarar 24 000 ton mindre utsläpp av koldioxid, minskat buller, med mera.
 • Bättre koppling mellan olika stadsdelar
Back To Top