skip to Main Content
Säker Cykling Vid Byggplatser

Säker cykling vid byggplatser

Vägen till den nära, gröna storstaden kommer att kantas av en rad byggprojekt. Det är viktigt att framkomligheten och säkerheten för Göteborgs gående och cyklister säkerställs under tiden.

Trafikkontoret arbetar med att formulera krav på hur avspärrningar med mera ska utformas. Bland annat får gång- och cykelbanor i princip inte användas som uppställningsplatser. Det är bättre att ta biltrafikens körbanor i anspråk.

Hinderfri bredd på enkelriktad cykelbana ska vara minst 1,5 meter, dubbelriktad 2,25 meter. Hinderfri höjd på cykelbana ska vara minst 2,5 meter.

Läs mer om krav på bredder och höjder i byggskedet.

Kraven kommer att kompletteras efter hand, när behoven uppstår.

För att kunna ha en uppdaterad kravlista på byggprojekten – och se till att kraven följs – behöver vi gåendes och cyklisternas hjälp. Om du har idéer, synpunkter eller vill rapportera en felaktigt avspärrad gång- eller cykelbana, är du välkommen att höra av dig till oss. Ta en bild och skicka den direkt till stadens kontaktcenter via appen Cykelstaden.

 

 

Back To Top