skip to Main Content
Stort Engagemang Kring Framtidens Kollektivtrafik

Stort engagemang kring framtidens kollektivtrafik

Färre byten och bättre tvärförbindelser mellan ytterområden är två av de mest framträdande önskemålen, när göteborgarna får säga sitt om kollektivtrafiken. Nu summeras medborgardialogen Next Stop 2035.

Redan hösten 2016 kommer beslut om målbilden för framtidens kollektivtrafik i Storgöteborg att fattas. Många förslag håller redan på att utformas. Medborgardialogen är en metod att försäkra sig om att förslagen speglar invånarnas åsikter och önskemål.

De flesta verkar ganska eniga om hur satsningarna i kollektivtrafiken ska fördelas, oavsett i vilken stadsdel de bor. Dock finns skillnader beroende på kön och ålder: äldre människor tenderar att värdesätta närhet till hållplats, att män prioriterar att komma fram snabbt samt att kvinnor föredrar sådant som förenklar resan. Män är också något mer positiva till det som uppfattas som helt nya trafikslag.

Drygt 6 000 personer besvarade kampanjens webbenkät, 300 deltog i fokusgrupper och närmare 1 000 personer besökte utställningen. 67 procent av göteborgarna uppger att de sett reklamen för kampanjen.

Läs mer om medborgardialogen Next Stop 2035 här.

Back To Top