skip to Main Content
Upphandling

Upphandling

Göteborgs Stad Trafikkontoret planerar för att bygga linbana för persontrafik över Göta älv som en del i stadens kollektivtrafiknät. Trafikkontoret vill med denna information upplysa marknaden om våra avsikter samt ge en kort orientering om projektet och den kommande upphandlingen.

Linbanan ska sträcka sig ca 3000 meter från Järntorget i centrala Göteborg, via två mellanstationer vid Lindholmen och Lundby, till Wieselgrensplatsen på Hisingen. För bästa möjliga vindtålighet ska anläggningen byggas med tre kablar, så att den är funktionsduglig även vid stark vind. Linbanan ska ha en kapacitet på minst 2000 resenärer per riktning och timma, kunna ha en turtäthet om minst en gondol per minut samt ha en marschfart om 18-25 km/h.

Tidplanen för projektet är ännu osäker, men utgår från att linbanan ska kunna öppnas för ordinarie trafik i samband med Göteborgs 400-årsjubileum i juni 2021.

Projektet kommer att genomföras som en totalentreprenad kombinerad med en långtgående samverkan mellan parterna, där entreprenören engageras i ett mycket tidigt skede av projektet.

Projektet kommer översiktligt att indelas i två faser:

  1. Entreprenören slutför tillsammans med beställaren den genomförandestudie som trafikkontoret har påbörjat under 2016 samt utför erforderlig förprojektering. Arbetet ska utmynna i ett riktpris för detaljprojektering och byggnation av linbanan.
  2. Entreprenören detaljprojekterar och bygger linbanan.

Fas 2 blir en option i kontraktet som beställaren utlöser under förutsättning att Göteborgs stads kommunfullmäktige fattar investeringsbeslut, samt att alla erforderliga myndighetsbeslut och tillstånd i övrigt kan erhållas.

Ovanstående innebär att höga krav kommer att ställas på anbudsgivarnas kompetens gällande konstruktion och byggnation av trekabliga linbanesystem, såväl som gedigen erfarenhet av avancerade anläggningsentreprenader samt förståelse för lokala förhållanden. Vi förväntar oss att anbudsgivarna har förmåga och kapacitet att projektera och bygga linbaneanläggningens samtliga delar.

Göteborgs Stad kommer parallellt med denna upphandling att genomföra en arkitekttävling avseende anläggningens konceptuella gestaltning. Anbudsgivarna ska därmed vara beredda på att kunna genomföra ett givet gestaltningskoncept.

Upphandlingen kommer att genomföras med öppet förfarande enligt lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna och trafikkontoret planerar att sända ut förfrågningsunderlaget under april månad 2017.

Förfrågningsunderlaget kommer att vara författat på svenska, med vissa delar översatta till engelska i informationssyfte.

Observera att ovanstående uppgifter ska ses som en ren orientering och inte utgör underlag för anbud. De slutliga förutsättningarna för upphandlingen kommer att presenteras i förfrågningsunderlaget. För allmän information om Göteborgs Stads linbaneprojekt, se www.forlivochrorelse.se/linbana och www.goteborg.se/linbana.

 

Back To Top