skip to Main Content
Vad är Nyttan Med En Grön Transportplan?

Vad är nyttan med en grön transportplan?

En grön transportplan innebär att vi från Göteborgs Stad tar krafttag för att främja hållbara resor och transporter i planeringen av nya större byggprojekt i staden. Detta görs genom dialog med markägare, fastighetsägare och med dem som ska bedriva verksamhet i området. Trafikkontoret leder arbetet i tätt samarbete med andra kommunala förvaltningar och bolag, exempelvis stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och Parkeringsbolaget. Arbetet syftar till att lyfta fram gång, cykel, kollektivtrafik och bilpool. Vilka åtgärder som är bäst lämpade varierar men jobbas alltid fram tillsammans med alla aktörer. En åtgärd kan exempelvis vara att vi ser till att det finns många bilpoolsbilar i området och att alla som bor eller är verksamma där automatiskt är medlemmar i poolen. På detta sätt kan vi minska behovet att äga egen bil. Detta måste givetvis kombineras med god kollektivtrafik och bra möjligheter att gå och cykla.

Att få med trafikfrågorna tidigt i planeringsprocessen är en avgörande punkt för att lyckas skapa en tät attraktiv stad med god tillgänglighet. Detta innebär att arbetet med gröna resplaner/transportplaner är viktigt inte bara för oss på trafikkontoret utan också för de andra aktörerna.

Back To Top