skip to Main Content
Vintern är Här! Rulla Säkert På Sopsaltade Cykelbanor

Vintern är här! Rulla säkert på sopsaltade cykelbanor

Allt fler göteborgare tar cykeln året runt. Trafikkontoret vill uppmuntra alla vintercyklister och står under hela vintern för så kallade svarta cykelbanor i stomnätet – rena från eventuell snö och is. Under december genomför man dessutom ett test med sopsaltning. Faller testet väl ut, är sopsaltning ett faktum i pendelcykelnätet nästa år.

För trafikkontoret är vintersäsongens fokus att hålla de mest trafikerade cykelstråken fria från halka för att öka trafiksäkerheten och minska antalet olyckor. Dessutom vill vi gärna att fler ska börja vintercykla.

– Det nya för i år blir alltså att prova sopsaltning i stomcykelnätet, då vi sopar bort snön för att därefter behandla med saltlösning. Tidigare har vi plogat och sedan lagt ut salt och flis, säger Eva Eriksson, marknadskoordinator, Göteborgs Stad Trafikkontoret.
Nackdelarna med plogning och flisning är bland annat att cykelbanan inte blir helt fri från snö, vilket i sin tur leder till is- och spårbildning. Flisen ökar även risken för slirning och punktering på däcken. Å andra sidan behåller flisen sin halkbekämpande förmåga hela vintern.

Sopning och behandling med saltlösning gör istället att cykelbanorna blir rena och inbjudande. Saltlösningen medför även att cykelbanan torkar upp snabbt och förhoppningsvis minskar halkolyckorna. Saltanvändning är också bättre för miljön, då flis är en ändlig resurs.
Sopsaltning testades i Stockholm under förra året, och där visade en webbenkät att 82 procent av cyklisterna upplevde en stor positiv skillnad jämfört med plogning och flisning. Även i det mer närbelägna Mölndal har samma metod använts. I Köpenhamn har man sopat och saltat i cirka sju års tid.
Erfarenheterna från andra städer i vårt närområde visar alltså på att sopsaltningen verkar fungera väl.

– Men det är viktigt att utvärdera metoden innan vi bestämmer något definitivt för framtida vintrar. Faller testet ut positivt, kommer vi använda sopsaltning för vårt pendelcykelnät under 2015, säger Eva Eriksson.

För mer information, kontakta:

Eva Eriksson, marknadskoordinator, trafikkontoret 031-368 26 64
Förmedling av kontakter:
Lena Johansson, kommunikationschef, trafikkontoret 0703-43 12 55

Back To Top