skip to Main Content
Åtgärdsvalsstudie För Linbana över älven år 2021 Godkänd Av Trafiknämnden

Åtgärdsvalsstudie för linbana över älven år 2021 godkänd av trafiknämnden

Den 15 juni godkände trafiknämnden ”Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021 – att etablera urbana linbanor i Göteborg”, samt beslutade att ställa sig bakom de av kontoret föreslagna ställningstagandena för fortsatt arbete. Vissa delar av beslutet gällande tidplan, budget och själva införandet av ett nytt kollektivtrafikslag i Göteborg lyfts under hösten 2016 till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att få beslut i kommunens högsta styrande församling. Även Västra Götalandsregionen och regionfullmäktige kommer att behöva fatta beslut om linbanan för att vi ska kunna förverkliga den.

Åtgärdsvalsstudien var på remiss under våren 2016, och inkomna synpunkter har sammanställts i en särskild rapport. Vidare finns även kontorets tjänsteutlåtande samt protokollsutdrag från nämndens sammanträde nedan.

Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021 – att etablera urbana linbanor i Göteborg (2016)
Remissredogörelse: Åtgärdsvalsstudie (2016)
Tjänsteutlåtande: Fastställande av åtgärdsvalsstudie (2016)
Protokollsutdrag: Fastställande av åtgärdsvalsstudie (2016)

Back To Top