skip to Main Content
Stadsleveransen Visar Vägen Mot Renare Och Effektivare Transporter

Stadsleveransen visar vägen mot renare och effektivare transporter

Allt fler vill bo i centrum och intresset för god livskvalitet växer. Göteborg ligger i framkant med utvecklingen av en grön stadsmiljö, bland annat genom att aktivt arbeta med att styra om godstrafiken och inspirera företag att använda hållbara transporter, samlastning och rena och tysta fordon.

Sverige är ett av de länder i Europa som har störst inflyttning till städer. Denna ökande urbanisering leder till ökade transportbehov. Utmaningen ligger i att uppnå hållbarhet i transportsystemet. Göteborgs Stad har valt att lösa problemet genom att visa hur smartare leveranser faktiskt leder till både nya affärsmöjligheter och bättre miljö. Konceptet utvecklas inom ramen för det europeiska projektet Smartset, som syftar till att öka användningen av terminaler och minska energiförbrukningen från transporter i städer.

Lindholmsleveransen först ut
Redan 2008 startade Lindholmsleveransen och Göteborg fick, som första stad i landet, ett nytt transportsystem med små, eldrivna fordon för samordnad distribution från en gemensam godsmottagning. I dag är nästan alla verksamheter i området anslutna, och Lindholmsleveransen drivs av ett privat företag.
De positiva erfarenheterna från Norra Älvstranden ledde till utvecklandet av Stadsleveransen 2012. Från början samlastades gods för åtta mottagare, men verksamheten har utvecklats rejält på bara två år och i dag förses över 200 företag i citykärnan med gods från en mottagning nära centralstationen med hjälp av Stadsleveransens elbil och lastcyklar. Stadsleveransen har också ett nära samarbete med Posten och DHL och levererar i dagsläget (hösten 2014) runt 300 paket per dag i Göteborg. Detta innebär att körsträckorna med smågods i centrum halverats.

Färsk fisk på smartare sätt
Nästa led i utvecklingen är Feskeleveransen, som ska leverera färsk fisk och skaldjur från Fiskhamnen till Feskekôrka. Fordonet är specialbyggt för ändamålet. Konceptet kommer att utvecklas med målet att den absoluta huvuddelen av leveranserna mellan Fiskhamnen och Feskekôrka ska samordnas och göras med rena och energieffektiva helelektriska fordon.

Göteborg ska bli världsledande
För att nå målet att bli världsledande inom utveckling av godslogistik lägger Göteborg stor kraft på att möta näringslivets krav på smidiga transporter även utanför stadskärnan. Hälften av Nordens industrikapacitet ligger inom 30 mil från Göteborg och här finns Nordens största hamn. Den tredelade strategin ska:
• skapa god framkomlighet, bland annat genom infrastruktursatsningar, och minimera miljöpåverkan
• ta hänsyn till godstransporter vid planering av markområden
• vara innovativ och bygga upp kunskaper om godstransporterna
Rankningar visar att Göteborg har det bästa logistikläget i landet, och staden har som mål att bli internationellt erkänd som en innovativ testarena när det gäller tunga transporter och godsdistribution.
Samverkan och smarta leveranser är nyckelord för ett framgångsrikt arbete med hållbara godstransporter i Göteborg. Med snabba, pålitliga och mer effektiva transportflöden kan näringslivet erbjudas goda förutsättningar för att växa och utvecklas och ge invånare och besökare en trivsammare miljö att vistas i.

Fakta: Smartset
Smartset är ett europeiskt projekt som utvecklar och demonstrerar lösningar för hur godstransporter kan ske mer hållbart och energieffektivt, genom ett bättre nyttjande av godsterminaler. Projektet koordineras av Göteborgs Stad och utgörs av organisationer som arbetar med distribution och terminalverksamhet i praktiken. 14 partners från fem länder genomför åtgärder i åtta olika stadsmiljöer inom ramen för Smartset.

Mer information:
http://smartset-project.eu/sv

SMARTSET_logo_colour_MEDIUM

Anette Thorén
Projektledare, Hållbara godstransporter
031-368 26 24
anette.thoren@trafikkontoret.goteborg.se

Back To Top