skip to Main Content
Ja Till Linbana I Kommunfullmäktige

Ja till linbana i kommunfullmäktige

Nu är det klart: Kommunfullmäktige i Göteborg vill ha en linbana över älven. Så här lyder beslutet, som antogs med röstsiffrorna 69 för och fem mot:

Göteborgs Stad ska planera för att bygga en första stomlinbana i Göteborg (…) Linbanan föreslås gå mellan Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen och planeras vara klar till 400-årsjubileet 2021. Gondolerna beräknas gå 40-50 meter upp i luften. Tornen beräknas bli 60-90 meter höga. Hastigheten blir cirka 20-25 kilometer per timme. Kapaciteten är cirka 2 000 resenärer per riktning och timme.

Syftet är att planera för att bygga en linbana som bland annat:
1. Syftar till att utgöra en tvärlänk som på ett innovativt och resurseffektivt sätt möjliggör en tätare och mer sammankopplad stad.
2. Binder samman Järntorget, Lindholmen, Lundby och Wieselgrensplatsen som en helt integrerad del av stomkollektivtrafiken.
3. Byggs sammanhållet och trafiköppnas i sin helhet senast år 2021, gärna tidigare.
4. Kostar maximalt 1,1 miljarder kronor (2015 års prisnivå) att planera, projektera, bygga och driftsätta.
5. Resenärer som betalat biljett genom Västtrafiks ordinarie biljettsystem kan resa med utan extra biljettkostnad.

Linbanan föreslås betraktas som kollektivtrafik. Staden och Västra Götalandsregionen behöver arbeta fram en kostnadsfördelning för systemet och dess drift. En förhandlings- och beslutsprocess behövs för att sluta avtal om ägandefördelning och en fördelning av kostnader och ansvar för linbanan under hela dess tekniska livscykel.

Ansvarsfördelningen för investering, drift, underhåll, trafikering, samverkan med mera behöver utredas vidare i samverkan med berörda parter.

Finansieringsdiskussioner förs med EU, staten och regionen.

Västra Götalandsregionen, som är kollektivtrafikmyndighet, ställer sig bakom linbanan i sitt remissyttrande.

 

 

Back To Top