skip to Main Content
Linbana På Remiss – Här är Materialet

Linbana på remiss – här är materialet

För att det ska vara möjligt att ha en fungerande linbana som tvärlänk över älven senast till jubileumsåret 2021, måste Göteborgs kommunfullmäktige och Västra Götalandsregionen fatta beslut om kostnader med mera under det kommande halvåret.

Nu efterfrågar trafiknämnden synpunkter på det arbete som skett sedan sommaren 2014 och som har sammanfattats i en åtgärdsvalstudien Linbana över älven år 2021. Synpunkter ska vara trafikkontoret tillhanda senast den 12 april 2016.

Remissmaterialet finns här.

Förtydligande om höjden på tornen finns här.

 

Trafiknämnden beslutade den 11 februari att remittera ”Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021”. Synpunkter ska vara trafikkontoret tillhanda senast den 12 april 2016.

Göteborgs stad överväger att i samverkan med Västra Götalandsregionen såsom regional kollektivtrafikmyndighet etablera stomlinbanor för kollektivt resande på relativt hög höjd över bland annat stadsbebyggelse, trafikinfrastruktur och över farled.

Ambitionen är att etablera en första stomlinbana mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget senast år 2021. Syftet med denna stomlinbana är att skapa en tvärlänk som på ett innovativt och resurseffektivt sätt binder samman staden över älven.

Nu efterfrågar trafikkontoret synpunkter på det arbete som skett sedan sommaren 2014 och som har sammanfattats i en åtgärdsvalstudie. Vi är särskilt intresserade av synpunkter på de slutsatser som vi bygger analys och resonemang på, samt de ställningstaganden som presenteras i kapitel 5.3.

Synpunkter önskas senast den 12 april 2016, till linbanor@trafikkontoret.goteborg.se.

Back To Top
Close search
Sök