skip to Main Content
Snabbare Grönt För Cyklister

Snabbare grönt för cyklister

Trafiksignaler finns till för att korsande flöden av olika slags trafik ska kunna ta sig fram säkert och effektivt i staden. Eftersom cyklisterna blir fler fokuseras det nu på att ge dem förbättrad framkomlighet med trafiksignalernas hjälp.

På många platser i centrala staden ges cyklar redan automatiskt grönt genom att signalen avsätter gröntid åt cyklarna i vissa förutbestämda intervaller. Då behöver det inte tryckas på någon knapp för att få grönt, även om det ändå kan innebära väntetider för cyklarna.

För att förkorta cyklisternas väntetider har trafikkontoret genomfört en rad förbättringsåtgärder på utvalda platser. Exempel är att cykeln ges grönt samtidigt med annan trafik i samma riktning – som medlöpande bilar och kollektivtrafik. Cykeln ges också förtur i vissa korsningar där cyklar och bilar löper parallellt, detta genom att en egen stopplinje är målad längre fram än bilarnas stopplinje.

 Förlängd gröntid

På några cykelbanor finns också speciella radardetektorer som förlänger pågående gröntid för cyklar. Detta betyder att om cykeln kommer fram precis när signalen ska slå om till rött, så hänger det gröna ljuset kvar en stund så att cykeln hinner igenom korsningen.

Trots dessa åtgärder kan cykeln ibland få vänta vid rött ljus, och på vissa platser mer än på andra. Ibland behöver cyklisten också trycka på knappen för att få grönt. Därför bedriver trafikkontoret ett aktivt arbete för fler förbättringar i hela Göteborg.

Fler korsningar ger cyklister grönt

Under 2015 kommer utvalda korsningar att förses med speciella cykeldetektorer i vägbanan, vilka gör att cyklisten automatiskt föranmäler sin ankomst till korsningen redan 20 till 40 meter innan och inte behöver trycka på knappen – en metod som tillämpats i Göteborg redan tidigare, men nu ska byggas ut. Trafikkontoret utrustar hädanefter alla nya och ombyggda korsningar med cykeldetektorer, där det är möjligt. Med den här tekniken kan cykeln i gynnsamma fall både ankomma till korsningen och ta sig igenom – utan att behöva stanna.

Gronvag

Gul ”knapplåda” visar vägen

I samband med detta arbete kommer också cyklarnas tryckknappslådor att bytas ut, från blåfärgade lådor till gulfärgade lådor – gul färg visar hädanefter att här är det en cykelöverfart. Lampan i lådan kommer att tändas automatiskt när cykeln har föranmält sin ankomst. Grönt ljus ges då för cykeln så snart det är möjligt.

Back To Top