skip to Main Content
Därför Testcyklistprojektet

Därför Testcyklistprojektet

Ny stad, nya resbeteenden

Nu går startskottet för en rad stora infrastruktursatsningar i västra Sverige. Det är Västsvenska paketet som genomförs med satsningar på järnvägar, vägar och väl utvecklad kollektivtrafik för att skapa en god livsmiljö och förutsättningar för tillväxt.

Under den intensiva byggperioden kommer kapaciteten på våra vägar att minska. Därför jobbar vi med Mobility Management – ett koncept för att främja hållbara transporter och minska bilanvändningen genom att förändra resenärernas attityder och beteenden.

Testcyklistprojektet erbjuder vanebilisten att utforska möjligheten att pendla med elcykel till och från arbetet istället för att ta bilen. Under byggperioden samarbetar Göteborgs stad och de olika byggprojekten för att minska antalet fordon och öka det hållbara resandet. Tescyklistprojektet, som finansieras av E45 Lilla Bommen-Marieholm, Hisingsbron, Västlänken och Göteborgs stad, är ett exempel på ett sådant samarbete.

Stimulera till ökad cykling

Testcyklistprojektet syftar till att stimulera människor till att cykla istället för att ta bilen under byggtiden. Syftet är också att bidra till beteendeförändringar och till ett hållbart resande på lång sikt.

Målgrupp – bilpendlare E45

Testcyklistprojektets målgrupp är arbetsgivare och anställda på arbetsplatser i området Lilla Bommen, Gullbergsvass samt Kruthusgatan eftersom detta är ett område som alla tre projekt påverkar vad gäller framkomlighet mm.

Kriterierna för att bli utvald testcyklist är:

  • att man har sin arbetsplats i området Lilla Bommen, Gullbergsvass eller Kruthusgatan
  • att man bilpendlar till och från arbetet.
  • att man förbinder sig att cykla minst tre dagar i veckan som alternativ till bilen.

Projektmål – bättre framkomlighet

För att behålla framkomligheten under byggtiden behöver vi minska antalet fordon, framför allt i rusningstid. Att arbeta med att få upp medvetandet för alternativa resesätt under byggtiden, då framkomligheten är begränsad, är fördelaktigt både på kort och lång sikt.


Läs mer om hur du kan delta i Testcyklistprojektet här >


 

Back To Top